10122021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Тәуелсіздік жылдарындағы кітапхана саласының жетістіктері
      Ағымдағы жылдың 10 желтоқсанында  аудандық орталық кітапханасының оқу залында ауданның барлық кітааханашыларына арналып  ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы шеңберінде «Тәуелсіздік жылдарындағы аудан кітапханаларының дамуы және жетістіктері. Этапы развития и достижений ЦБС за годы Независимости» атты семинар өтті. Семинарда негізгі жетістіктер туралы толық әңгіме қозғалды:
-         Кітапхана жұмысын цифрландыру. Құжаттарды сандық жүйеге көшіру;
-         Кітапхана жүйесінің облыстық «Аудандық және қалалалық кітапханалар күндері» жобасына қатысуы;
-         Аудандық орталық кітапхананың 80 жылдығы, кітапхана жүйесінің 40 жылдық мерейтойына арналған «Мерейтой – еңбектің нәтижесі» атты мерекелік апталық;
-         Тобыл ауылдық және балалар кітапханаларының материалдық-техникалық жағдайының жақсаруы;
-         «Рухани жаңғыру» және «Парасат жолы» орталықтарының ашылуы және қызметі;
-         Салтанатты түрде аудандық балалар кітапханасының ашылуы.
Семинар соңында алдағы жылға қойылған жоспар туралы және 2022 жылдың негізгі оқиғалы туралы айтылды.


Библиотечные достижения за годы Независимости
10 декабря в читальном зале ЦРБ состоялся районный семинар «Тәуелсіздік жылдарындағы аудан кітапханаларының дамуы және жетістіктері. Этапы развития и достижений ЦБС за годы Независимости», приуроченный  к  30-летию Независимости нашей страны. На семинаре присутствовали все библиотекари сельских библиотек. Были озвучены все основные достижения библиотек за годы Независимости РК:
-         Цифровизация библиотечного процесса. Оцифровка документов;
-         Участие ЦБС в областном проекте «Дни районных и городских централизованных библиотечных систем»;
-         Проведение юбилейной недели под названием «Мерейтой – еңбектің нәтижесі - Юбилей - не просто дата, юбилей – итог труда», посвященной 80-летию ЦРБ и 40-летию централизованной библиотечной системы;
-         Улучшение материально-технической базы Тобольской сельской и Тобольской детской библиотек;
-         Открытие и функционирование центра «Рухани жаңғыру» и уголка «Парасат жолы. Дорога добропорядочности» в центральной районной библиотеке;
-         Торжественное открытие районной детской библиотеки.
Также на семинаре были намечены дальнейшие планы работы библиотек и перспективы на 2022 год.
Library achievements during the years of Independence
On December 10, a regional seminar "Tauelsizdik zhyldaryndagi audan kitapkhanalaryn damuy zhane zhetikteri" was held in the reading room of the CRH. Stages of development and achievements of the Central Bank during the years of Independence", dedicated to the 30th anniversary of Independence of our country. The seminar was attended by all librarians of rural libraries. All the main achievements of libraries over the years of Independence of the Republic of Kazakhstan were announced:
- Digitalization of the library process. Digitization of documents;
- Participation of the CBS in the regional project "Days of district and city centralized library systems";
- Holding an anniversary week called "Mereitoy - enbektin natizhesi - Anniversary is not just a date, anniversary is the result of work", dedicated to the 80th anniversary of the CRH and the 40th anniversary of the centralized library system;
- Improvement of the material and technical base of the Tobolsk rural and Tobolsk children's libraries;
- Opening and functioning of the center "Rukhani zhangyru" and the corner "Parasat zholy. The Road of Integrity" in the central district library;
- The grand opening of the district children's library.
The seminar also outlined further library work plans and prospects for 2022.
Назад к содержимому | Назад к главному меню