11102021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Тең мүмкіндіктер үшін
            7 қазанда орталық аудандық кітапхананың оқу залында аудандық орталықтандырылған  кітапхана жүйесінің басшысы Г.Ж.Асанова аудандық мәслихат депутаты, «Мүмкіндігі шектеулі жандар» қоғамының төрағасы Павел Владимирович Абрамовпен кездесу өткізді. Кездесу облысымызда 7-17 қазан аралығында өткізіліп отырылған ақпараттандырылу онкүндігі шеңберінді өтті. Мүгедектердің әлеуметтік бейімделуіне және олардың қоғамға кедергісіз кіруіне байланысты өзекті мәселелерді шешуге барлық қолда бар ресурстарды жұмылдыруға бағытталған ақпараттандырылу күні өзге елдерде қырық жыл бойы өткізіліп келеді екен. Біздің елде бұл жұмыс 2020 жылдан бастау алды. Онкүндік аясында инклюзивті мәдениет пен халық арасында мүмкіндігі шектеулі жандарға толерантты көзқарасты қалыптастыруға бағытталған түрлі ақпараттық -танымдық шаралар өтеді. Павел Владимирович аудандық мүгедектер қоғамының қызметі туралы және алдағы жұмыс жоспарлары туралы, мүмкіндігі шектеулі талантты адамдар туралы айтты, «Қол жетімді орта» бағдарламасы тақырыбына тоқталды. Ол аудандық мәслихат депутаты ретінде қандай жұмыстар атқаратынын және ауданның қоғамдық өміріне қатысуы туралы айтып берді. Гаухар Жақсылыққызы ынтымақтастық үшін, өрбіген қызықты әңгіме үшін ризашылығын білдірді және кітапхана ұжымы атынан денсаулық және жұмыстарына табыс тіледі!
Кездесудің толық нұсқасын төмендегі сілтемелер бойынша көруге болады:
За равные возможности
7 октября в читальном зале центральной районной библиотеки состоялась онлайн встреча руководителя ЦБС Асановой Г.Ж. с депутатом районного маслихата, председателем общества инвалидов района Павлом Владимировичем Абрамовым.
         Во всем мире уже на протяжении сорока лет проводится День осведомленности, направленный на мобилизацию всех имеющихся ресурсов для решения актуальных проблем, связанных с социальной адаптацией людей с инвалидностью и их безбарьерной интеграцией в общество. В нашей стране эта работа берет начало с 2020 года. По области с 7 по 17 октября проходит Декадник осведомленности, в рамках которого пройдут различные информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на формирование у населения инклюзивной культуры и толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.
Павел Владимирович рассказал о деятельности общества  инвалидов района и о дальнейших планах работы, о талантливых людях с ограниченными возможностями, затронули тему «Доступная среда». Поделился какую работу он проводит как депутат районного маслихата и об участии в общественной жизни района.
Гаухар Жаксылыковна поблагодарила за сотрудничество, за интересную беседу и от имени работников библиотеки пожелала здоровья, успехов в работе!
Встречу можно посмотеть по ссылкам:
For equal opportunities
On October 7, in the reading room of the central district library, an online meeting was held between the head of the Central Library, G. Asanova, and the deputy of the district maslikhat, chairman of the society of disabled people of the district Pavel Vladimirovich Abramov.
For forty years, Awareness Day has been held all over the world, aimed at mobilizing all available resources to solve urgent problems related to the social adaptation of people with disabilities and their barrier-free integration into society. In our country, this work begins in 2020. From October 7 to 17, the Decade of Awareness is being held in the region, within the framework of which various awareness-raising events will be held aimed at forming an inclusive culture and tolerant attitude towards people with disabilities among the population.
Pavel Vladimirovich spoke about the activities of the society of disabled people of the district and about further work plans, about talented people with disabilities, touched on the topic "Accessible environment". He told what kind of work he does as a deputy of the district maslikhat and about participation in the public life of the district.
Gauhar Zhaksylykovna thanked for cooperation, for an interesting conversation and on behalf of the library staff wished health, success in work!
The meeting can be viewed by clicking on the links:
Назад к содержимому | Назад к главному меню