20122021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Аудан орталығында Оқу және шығармашылық орталығы ашылды.
2021 жылдың 20 желтоқсанында салтанатты түрде Аудандық балалар кітапханасы тұсынан Оқу және шығармашылық орталығы ашылды. Іс-шара Балалар мен жасөспірімдерді оқуға баулу жылы шеңберінде өтті және де Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына арналды. Қонақтар: аудан әкімінің орынбасары Манасова Назгүл Асқарқызы, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Кучинская Юлия Владимировна, аудан маслихатының хатшысы Сапабеков Сүндетбай Сәлімжанұлы.  Сондай-ақ, аудан мекемелерінің басшылары және кішкентай оқырмандар, С.Ерғалиев атындағы орта мектептің 3-сынып оқушылары болды.
Оқу және шығармашылық орталығының тұсауын керу құқығы ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Кучинская Юлия Владимировнаға және аудандық балалар кітапханасының белсенді оқырманы Ғазиз Алдиярға берілді. Қазақтың салты бойынша  мерекелік Шашу шашылды.
Қонақтарға оқу және шығармашылық орталығы мен аудандық балалар кітапханасы бойынша экскурсия өткізілді. Орталық замануи техникалармен жабдықталған: компьютерлер, ноутбук, телевизор, телефон, Ғаламторға қосылған.  «Ойын секторы» қызмет көрсетеді, шығармашылық әдебиетпен безендірілген кітап көрмесі ұйымдастырылған. Балаларға ою-өрнектер қиюдан шеберлік сабағы көрсетілді.
Бейімбет Майлин ауданында заманауи «Оқу және шығармашылық орталықтың» ашылуы оқуға және шығармашылыққа деген қызығушылықтың дамуына ғана емес, сонымен қатар өзінің кіші Отанына, оның тарихына, мәдениеті мен дәстүрлеріне деген сүйіспеншілік, мақтаныш пен адалдықтан көрінетін шынайы патриотизм сезімін дарытуға ықпал етеді.
       

В районе открылся Центр чтения и творчества.
        
20 декабря 2021 года в торжественной обстановке состоялось открытие современного Центра чтения и творчества при районной детской библиотеке.
Мероприятие прошло в рамках года продвижения детского и юношеского чтения и приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан,
Гостями мероприятия стали депутат Парламента Мажилиса РК Кучинская Юлия Владимировна, заместитель акима района Беймбета Майлина Манасова Назгуль Аскаровна,  секретарь районного Маслихата Сапабеков Сундетбай Салимжанович, руководители организаций района.
Но главными гостями и участниками мероприятия были дети. Ребятами СШ им. С.Ергалиева и СШ им. Б.Майлина было организовано приветствие гостей, прочитаны стихотворения о Родине.
Право открытия Центра чтения и творчества  предоставлено депутату Парламента Мажилиса РК  Кучинской Юлии Владимировне и активному читателю Районной детской библиотеки Ғазиз Алдияр.
        По казахским традициям любой праздник начинается с обычая «Шашу»,
сладости достались всем присутствующим.
Далее была проведена экскурсия по Центру чтения и творчества и по Районной детской библиотеке.   Центр оснащен современной оргтехникой: компьютеры, ноутбук, МФУ, телевизор, телефон, подключен доступ к Интернет... Функционирует уголок «Игротека в библиотеке». На выставочных стеллажах расположилась литература для творчества. Для присутствующих ребят проведен мастер-класс по изготовлению орнамента.
        Для детей районного центра функционирование такого Центра будет способствовать не только развитию интереса к чтению и творчеству, но  и прививать чувство истинного патриотизма, которое выражается в любви, гордости и преданности к своей малой родине, к её истории, культуре и традициям.
A Reading and Creativity Center has opened in the district.
On December 20, 2021, the opening of the modern Reading and Creativity Center at the district children's library took place in a solemn atmosphere.
The event was held within the framework of the year of promotion of children's and youth reading and is timed to the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan,
The guests of the event were Deputy of the Parliament of the Majilis of the Republic of Kazakhstan Yulia Kuchinskaya, deputy akim of the Beimbet district Mailina Manasova Nazgul Askarovna, secretary of the district Maslikhat Sapabekov Sundetbai Salimzhanovich, heads of organizations of the district.
But the main guests and participants of the event were children. The children of S.Yergaliev Secondary School and B.Mailin Secondary School organized the greeting of the guests, read poems about the Motherland.
The right to open the Center for Reading and Creativity was granted to Yulia Vladimirovna Kuchinskaya, a deputy of the Parliament of the Majilis of the Republic of Kazakhstan, and Ghaziz Aldiyar, an active reader of the District Children's Library.
According to Kazakh traditions, any holiday begins with the custom of "Shashu", sweets went to everyone present.
Then there was a guided tour of the Reading and Creativity Center and the District Children's Library. The center is equipped with modern office equipment: computers, laptop, MFP, TV, telephone, Internet access is connected... The corner "Game Library in the library" is functioning. Literature for creativity is located on the exhibition shelves. A master class on making an ornament was held for the children present.
For the children of the district center, the functioning of such a Center will contribute not only to the development of interest in reading and creativity, but also to instill a sense of true patriotism, which is expressed in love, pride and devotion to their small homeland, to its history, culture and traditions.
Назад к содержимому | Назад к главному меню