21012021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Аудандық орталық кітапхана оқырмандарын күтуде...
      Аудан орталығы, Әйет ауылындағы аудандық орталық кітапханасында 2021 жылдың басты елеулі оқиғаларына арналған кітап көрмелері безендіріді:
-         Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «ЖЕТІСТІКТІҢ ОТЫЗ ЖЫЛЫ. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ» атты көрмесінде еліміздің даму сатысы көрсетілген әдебиет орын алған.
Центральная районная библиотека ждёт своих читателей…
В центральной районной библиотеке к юбилейным датам 2021 года для широкого круга читателей оформлены выставки:
- «ЖЕТІСТІКТІҢ ОТЫЗ ЖЫЛЫ. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ» - посвященная главной дате этого года 30 летию Независимости Республики Казахстан. На выставке представлена литература отражающая этапы развития страны.
The central regional library is waiting for its readers ...
In the central regional library for the anniversary dates of 2021 for a wide range of readers, exhibitions are arranged:
- “ZHETISTIKTIS OTYZ ZHYLY. THIRTY YEARS OF ACHIEVEMENTS "- dedicated to the main date of this year, the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan. The exhibition presents literature reflecting the stages of the country's development.
- қоғам қайраткері, ағартушы, этнограф, жазушы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жылдығына арналып «ДАЛА ҚОҢЫРАУЫ» атты кітап көрмесі.
- «ДАЛА ҚОҢЫРАУЫ» - посвящена 180-летию со дня рождения просветителя, педагога, писателя, этнографа, фольклориста, общественного деятеля - Ыбырая Алтынсарина.
Photo 1
- "DALA KOKYRAUY" - dedicated to the 180th anniversary of the birth of the educator, teacher, writer, ethnographer, folklorist, public figure - Ybyraya Altynsarin.
- «ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 30 жылдығына – 30 кітап» атты кітап көрмесінде республикалық «Бір ел – бір кітап» акциясы шеңберінде таңдалған отыз кітап туралы, олардың авторлары туралы жинақталған әдебиет орын алған.
Акция аясында ел болып оқитын кітаптар үлкенді сыйлау, сөз тыңдау, ата дәстүрін құрметтеу сияқты дәстүрлерге мән беруге, рух, жан тазалығын, шынайы қасиеттерді сүйіп, толғанулармен оқырман жүрегінде орын табады деген сенімдеміз.
- «ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 30 жылдығына – 30 кітап». К 30-летию Независимости Республики Казахстан в целях развития и пропаганды казахской литературы будет проведена духовно-культурная акция «30 книг в рамках 30-летия Независимости». Книги, читаемые в рамках акции, придадут смысл таким традициям, как уважение к старшим, слушание слов, уважение к традициям предков, любовь к чистоте духа, души, искренним качествам и найдут свое место в сердцах читателей.
- "TӘUELSIZDІGIMIZDІҢ 30 zhyldygyna - 30 kitap". For the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, in order to develop and promote Kazakh literature, a spiritual and cultural action "30 books within the framework of the 30th anniversary of Independence" will be held. The books read as part of the action will give meaning to such traditions as respect for elders, listening to words, respect for the traditions of ancestors, love for purity of spirit, soul, sincere qualities and will find their place in the hearts of readers.
Көрмедегі әдебиеттермен танысу үшін кітапханамызға шақырамыз! Санитарлық  сақтық шараларын  орындауды ұмытпаймыз!
Приглашаем всех желающих познакомиться с литературой, представленной на данных выставках. Просим не забывать соблюдение санитарных норм!
We invite everyone to get acquainted with the literature presented at these exhibitions. Please do not forget to comply with sanitary standards!
Назад к содержимому | Назад к главному меню