23092021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Еңбек адамына құрмет!
         Құрметті оқырмандар, Бейімбет Майлин ауданының  Әйет ауылындағы орталық аудандық кітапханасының оқу залында «Еңбек адамы - елдің мақтанышы» атты кітап көрмесі дайындалған. Көрме, жыл сайын қыркүйектің соңғы жексенбісінде аталып өтетін Еңбек күніне арналған. 2013 жылдың қарашасында Республиканың Тұңғыш Президентінің Жарлығымен бекітілген бұл ерекше күн еңбек адамының қоғамдағы беделін арттыруға, жұмысшы мамандықтарын құрметтеу дәстүрлерін жаңғыртуға және жастық шақтан еңбектің маңыздылығын дәлелдеуге арналған. Жабдықталған  көрмеде ауданның ғана емес, облысымызға өз еңбектерімен әйгілі тұлғалар туралы әдебиеттер орын алған.  «Қостанай облысының танымал тұлғалары», И.Дьячковтың «Біздің жұлдызды және жұлдызсыз батырлар», В.Сидорованың «Үлкен нан», «Астық мен металл еліндегі керемет адамдардың өмірі» кітаптары ерекше қызығушылыққа ие. «Таран шапағы. Тарановские зори », жергілікті ақындардың қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген екі томдық басылымы, аудандық «Әйет шамшырағы »газеті беттерінен Еңбек адамының рөлі қай кезде де маңызды екенін байқауға болады. Құрметті оқырман қауым, сіздерді көрмемен танысуға шақырамыз.
 

Хвала и честь Человеку труда!
Уважаемые читатели, в читальном зале библиотеки с.Әйет района Беимбета Майлина экспонируется книжная выставка                        «Ел мақтанышы - еңбек адамы. Человек труда - гордость страны», посвященная Дню труда, ежегодно отмечаемый в последнее воскресенье сентября. Установленный Указом Первого Президента Республики в ноябре 2013года,  эта особая дата призвана повысить авторитет Человека труда в обществе, возродить традиции уважения к рабочим профессиям и актуализировать важность труда с юного возраста. На выставке представлена литература о жизни людей, наших земляков - района Беимбета Майлина и всей области, прославленные своей трудовой деятельностью. Особый интерес привлекут такие книги, как «Қостанай облысының танымал тұлғалары», «Наши звездные и беззвездные герои» И.Дьячкова,      «Большой хлеб» В.Сидоровой, «Жизнь замечательных людей в краю хлеба и металла» (издание в нескольких книгах), «Таран шапағы. Тарановские зори» (өлеңдер-стихи, двухтомник местных поэтов на каз. и русс. языках), районная газета «Әйет шамшырағы», со страниц которых мы узнаем, что роль Человека труда значима всегда и в любом обществе. Приглашаем посетить нашу выставку.
Praise and honor to the Man of Labor!
Dear readers, in the reading room of the library withThe book exhibition "El maktanyshy - enbek adami" is exhibited in the district of Beimbet Maylin. The man of Labor is the pride of the country", dedicated to Labor Day, celebrated annually on the last Sunday of September. Established by the Decree of the First President of the Republic in November 2013, this special date is designed to increase the authority of the Person of Work in society, revive the traditions of respect for working professions and actualize the importance of work from a young age. The exhibition presents literature about the lives of people, our fellow countrymen - the district of Beimbet Maylin and the entire region, who are famous for their work. Special interest will be attracted by such books as "Kostanay oblysynyn tanymal tulgalary"," Our starry and starless heroes "by I. Dyachkov, "Big Bread" by V. Sidorova, "The life of wonderful people in the land of bread and metal" (published in several books), "Taran shapagi. Taranovskie dawns" (olender-poems, a two-volume collection of local poets on kaz. and russ. languages), the district newspaper "Ayet Shamshyragy", from the pages of which we learn that the role of a Person of labor is always significant in any society. We invite you to visit our exhibition.
Назад к содержимому | Назад к главному меню