23112020 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Жазушы жерлесіміздің рухына арналады.

        2020 жылдың 18 қарашасында аудандық орталық кітапхана қызметкерлері қазақ әдебиетінің майталманы, жерлесіміз, мақтанышымыз, Бейімбет  Майлиннің туған күніне арнап аудандық «Майлин оқулары» онлайн-байқауын өткізді.
        Байқау үш жыл қатарымен өтіп келеді. Қатысуға тілек білдірушілер саны жылдан жылға артып келетіні қуантарлық. Биыл қазылар алқасы 36 қатысушының бейне жұмыстарын қарап, әділ шешім шығарды. Бағалау кезінде мәнерлеп оқу, ерекше таңдау, образға кіру жағы ескерілді. Жеңімпаздарды анықтау оңайға түспеді, себебі сапалы жұмыстар баршылық. Байқаудың жеңімпаздары анықталды:
«15 жасқа дейінгі балалар»
1 орын – Әлімқызы Ақбота
2 орын – Абуова Гавхар и Кисляк Кирилл
3 орын – Кожумбетова Дильназ
«15 жастан жоғары» санаты бойынша
1 орын – Қалмағанбетов Жұмабек
2 орын – Колыханова Юлия
3 орын – Құрманғалиев Жасұлан и Донасова Найла
«Майлин мұрасын насихаттаушы» номинациясы келесі қптысушыларға бұйырды:
Тайшық Досбол, Рахат Іңкәр, Ізтілеу Мамай, Бедіқұлов Нұрабай
        
Жеңімпаздар және барлық байқауға қатысушылар бағалы сыйлықтармен және Алғыс хаттармен марапатталды.
Байқаудың өтуі аудандық орталық кітапхананың әлеуметтік желідегі парақшаларында орналасқан.
Дань Великому земляку – писателю
        18 ноября 2020 года центральная районная библиотека провела районный онлайн-конкурс чтецов «Майлинские чтения», приуроченный ко дню рождения классика казахской литературы  Беимбета Майлина.
        Конкурс проводится уже третий год подряд и желающих участвовать в конкурсе  с каждым годом становится больше. В этом году членами жюри просмотрено 36 видео-работ, представленных конкурсантами.
При выборе победителей учитывалось: выразительность и четкость речи, оригинальность выбора произведения, глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. Работы были оценены по 10-бальной системе и определены победители:
Среди категории «Дети до 15 лет»
1 место – Әлімқызы Ақбота
2 место – Абуова Гавхар и Кисляк Кирилл
3 место – Кожумбетова Дильназ
Среди категории «От 15 лет и старше»
1 место – Қалмағанбетов Жұмабек
2 место – Колыханова Юлия
3 место – Құрманғалиев Жасұлан и Донасова Найла
Номинация «Майлин мұрасын насихаттаушы» присуждена следующим участникам: Тайшық Досбол, Рахат Іңкәр, Ізтілеу Мамай, Бедіқұлов Нұрабай
        
Все победители и участники награждены грамотами и призами.
Онлайн-конкурс выставлен на страницах соц. сети центральной районной библиотеки:
Tribute to the Great Countryman - the writer.
           On November 18, 2020, the central regional library held a regional online competition of readers "Mailin Readings", timed to coincide with the birthday of the classic of Kazakh literature Beimbet Mailin.
The competition has been held for the third year in a row and there are more and more people willing to participate in the competition every year. This year, the jury reviewed 36 video works submitted by the contestants.
When choosing the winners, the following was taken into account: the expressiveness and clarity of speech, the originality of the choice of the work, the depth of penetration into the figurative system and the semantic structure of the text. The works were evaluated on a 10-point system and the winners were determined:
Among the category "Children under 15"
1st place - Alimkyzy Akbota
2nd place - Abuova Gavkhar and Kislyak Kirill
3rd place - Dilnaz Kozhumbetova
Among the category "From 15 years and older"
1st place - Kalmaбекanbetov Zhumabek
2nd place - Yulia Kolykhanova
3rd place - Zhasulan Ermangaliev and Nayla Donasova
The nomination "Mailin murasyn nasikhattaushy" was awarded to the following participants: Taishyk Dosbol, Rakhat Іңkur, Iztileu Mamay, Bedіқұlov Narabay All winners and participants were awarded with certificates and prizes.
The online competition was posted on the social media pages. central district library networks:
Назад к содержимому | Назад к главному меню