26082021 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - ГУ "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и развития языков акимата района Беимбета Майлина

Перейти к контенту
Библиотечные новости > Мероприятия
Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі
          Ұлттық құндылықтарымызды сақтап, құрметтеу арқылы біз Қазақстанымызды  күллі әлемге таныстыра аламыз. Ата-бабадан келе жатырған ұлттық өнерімізді құрметтеп, насихаттау бүгінде әр қазақтың міндеті. Осы мақсатта, кітапхана қызметкерлері 26 тамыз күні орталық аудандық кітапхананың оқу залында барлық санитарлық талаптарды сақтай отыра «Қазақтың күмбірлеген күйлері» атты бір кітапқа шолу өткізді («Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі» кітабы бойынша).
    Іс-шара жүргізушілері екі бөлімнен тұратын бұл кітаптың шығуы туралы айтты. Бірінші бөлімде композиторлар туралы мәліметтер, күйлердің шығу тарихы, екінші бөлімдегі тыңдай алатын лицензиялық дискілермен таныстырды. Кітапхана қонақтары Елубай Өмірзақов атындағы аудандық мәдениет үйінің жас музыканттарының орындауында «Жанды» түрде қазақ күйлерін тыңдауға мүмкіндік алды. Балтабаев Айбек пен Әнуарбеков Асан осы жинаққа енген бірнеше шығарманы тамаша орындады. Музыканттардың әр орындаған күйлері жылы қабылданды.
Іс -шараға 19 адам қатысты.


1000 кюев казахского народа.
       Сегодня долг каждого казахстанца - уважать и продвигать исконное национальное искусство. С этой целью 26 августа в читальном зале центральной районной библиотеки села Әйет района Беимбета Майлина, соблюдая все требуемые санитарные нормы и правила, прошло мероприятие «Қазақтың күмбірлеген күйлері» обзор одной книги «Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі». Ведущие мероприятия рассказали об издании этой книги, которая состоит из двух разделов. В первом разделе идет информация о композиторах, история создания кюев, во второй части включены лицензированные диски, которые можно прослушать.
         Гостям мероприятия была возможность прослушать «В живую» казахские кюи, в исполнении молодых музыкантов районного Дома культуры имени Елубая Умурзакова. Балтабаев Айбек и Ануарбеков Асан в совершенстве исполнили несколько произведений, вошедших в данный сборник. Каждое исполнение музыкантов присутствующие принимали с восторгом.
         На мероприятии прсутствовало 19 человек.
1000 kyuis of the Kazakh people.
Today the duty of every citizen of Kazakhstan is to respect and promote the original national art. To this end, on August 26, in the reading room of the central regional library of the Uyet village of the Beimbet Mailin district, observing all the required sanitary norms and rules, an event "Kazakhtyk kambirlegen kuyleri" was held, a review of one book "Kazakhtyk dusturli 1000 kuyi". The hosts of the event spoke about the publication of this book, which consists of two sections. The first section contains information about composers, the history of the creation of kyuis, the second part includes licensed discs that you can listen to. The guests of the event had the opportunity to listen to "Live" Kazakh kyuis performed by young musicians from the regional House of Culture named after Elubai Umurzakov. Baltabaev Aibek and Anuarbekov Asan perfectly performed several works included in this collection. Each performance of the musicians was greeted with delight. The event was attended by 19 people.
Назад к содержимому | Назад к главному меню